studentska zadruga omega deal
zaposljavanje omega deal

Propisi

Omega Deal

Šifra delatnosti 8299- ostale usluzne aktivnosti podrske poslovanju

-Od 27 marta 2010 god. stupile su na snagu izmene "Zakona o porezu na dohodak gradjana", kojim je predvidjeno da zadrugari ,mogu da ostvare pravo na naknadu troskova toplog obroka,troskova prevoza,sluzbenih dnevnica i smestaja na terenu....(tekst izmene zakona u nastavku )....

Члан 1.
У Закону о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09 и 44/09), у члану 18. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Не плаћа се порез на зараде на примања из става 1. тач. 1) до 4) овог члана( TO,prevoz, dnevnica sluzb put, naknada prevoza, troskov smestaja) која остварују лица која нису у радном односу, али за свој рад остварују приходе за које су обвезници пореза на зараду у смислу овог закона.”

Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju koji je obavljen u sl.glasniku br.107 od 02.12.2005 gdoine stupio je na snagu pocev od 10 12.2005 godine izmene glase

1. Осигураници

Члан 17.
Осигураници су физичка лица која су обавезно осигурана у складу са овим законом, и то:
14) лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове преко омладинске, односно студентске задруге а имају навршених 26 година живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању;

Izmene zakona o PIO ----U članu 144. dodaje se stav 2. koji glasi:"Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, kada je poslodavac omladinska zadruga, prijave na osiguranje, odjave od osiguranja i prijave promena u toku osiguranja dostavljaju se kvartalno, a najkasnije u roku od osam dana po isteku kalendarske godine. " primenjuje se od 1. januara 2006.

Usvajanjem Novog Zakona o Zdravstvenom osiguranju i posle njegovog stupanja na snagu pocev od 10.12. 2005 godine , doslo je do izmene uslova za rad Omladinskih i studentskih zadruga u Srbiji.tj. povecan je zdravstveni doprinos na 12,3 % za Clanove zadruge koji su stariji od 26 godina ili mladji , ako nisu na redovnom skolovanju ( odnosno zavrsili su skolovanje) .

Ministarstvo zdravlja R. Srbije je svojom instrukcijom br 01-00-49/2006-03 ,dalo objasnjenje za primenu nekih odredbi zakona u vezi ostvarivanja prava na koriscenje zdravstvene zastite i nacina prijave i odjave clanova zadruge na zdravstveno osiguranje Takodje dopunom instrukcije od 29.03.2006 g, koja je zavedena pod br.011-00-49/2006-03 Ministarstvo zdravlja je razjasnilo dilemu dali zadruge treba da placaju doprinos za zdravstvo za socijalno ugrozena lica ,koja imaju male prihode po clanu domacinstva ( ispod cenzusa a koji treba da propise Ministar posebnim podzakonskim aktom)?

U tom smislu zadruge moraju da placaju zdravstveni doprinos za sve zadrugare do objavljivanja cenzus-a o minimalnim prihodima.
Kada se bude objavio cenzus, tek tada ce clanovi zadruge moci da dokazuju da imaju prihode po clanu domacinstva ispod propisanog cenzusa i da po tom osnovu mogu da koriste pravo na zdravtvenu zastitu kao budzetski korisnici , tj. zadruga takva lica nemora da prijavljuje na zdravstveno osiguranje i za njih nemora da placa zdravstveni doprinos po stopi od 12.3% vec samo po stopi od 2% na teret poslodavca za slucaj povrede na radu.

Za clanove zadruge sa prihodima po clanu domacinstva iznad cenzusa ( osim studenata i ucenika) zadruga je obavezna da vrsi prijavu na zdravstveno osiguranje -prema mestu sedista zadruge , odnosno da placa zdravstveni doprinos po stopi od (6,15+ 6,15%). Lica za koje zadruga placa pun zdravstveni doprinos imaju pravo ,za vreme dok rade , da izvade "zdravstvenu knjizicu " ili "potvrdu" za koriscenje zdravstvene zastite kod maticne filijale zdravstvenog osiguranja ( na opstini gde je sediste zadruge) ili da overe zdravstvenu knjizicu ako rade u kontinuitetu .

- Omladinska zadruga ,kao isplatilac zarade, je obavezna da obracuna i obustavi predvidjeni zdravstveni doprinos zajedno sa svim ostalim porezima i doprinosima , istog dana kada isplacuje zarade zadrugarima i da podenese odgovarajuce izvestaje nadleznim fondovima o uplati doprnosa.

I dalje ostaju na snazi odredbe zakona o Obaveznom socijalnom osiguranju , odnosno zakona o radu (cl 198. ) ,po kome poslodavac nemoze da angazuje clanove zadruge koji su stariji od 30 godina. Sto se tice obracuna zarade i uslova za angazovanje studenata i ucenika ,koji su na redovnom skolovanju i nisu stariji od 26 godina, tu ostaju na snazi stari uslovi za ugovaranje radnog angazovanja kao i do sada.

Možemo vam pomoći da dobijete posao!
STUDENTSKA ZADRUGA "OMEGA DEAL" NOVI SAD

Omega
Deal

Potrebni profili stručnosti


  • POMOĆNO OSOBLJE
  • KVALIFIKOVANO OSOBLJE
  • STRUČNI PROFILI
  • VISOKO OBRAZOVANI PROFILI
  • PROMOTIVNO OSOBLJE
  • OSOBLJE ZA UGOSTITELJSTVO
  • OSOBLJE ZA TURIZAM

Ono što čini Vašu konkurentnost su znanja, veštine i stavovi prema poslu! Pokažite šta znate!

Bez obzira da li tek tražite posao, ili ga već imate pa tražite bolji, ne možete sebi dozvoliti taj "luksuz" da prestanete da se dokazujete. Ukoliko budete davali svoj maksimum i trudili se da svoj posao uradite što bolje, to će biti primećeno i nagrađeno. Na takav način možete postići dobre rezultate i mogućnost da napredujete u karijeri.

Omega - human resources

All rights reserved © Studentska zadruga Omega Deal
Dizajn Studio Digital , Novi Sad